COVID-19: Mesures de contenció per a serveis funeraris

 

Des d’ÀLTIMA, us volem informar de les darreres mesures de contenció que emprenem per actuar amb la màxima responsabilitat davant la situació de pandèmia per Covid-19 i atenent a l'Ordre Ministerial SND / 298/2020. 

 

1. ACCIONS PREVENTIVES
 
Es tracta d'una sèrie de mesures de protecció, tant per a les famílies com per a l'equip d’ÀLTIMA, per no afavorir la propagació davant possibles contagis.
 
 
1.1 No es poden realitzar serveis de vetlla en tanatoris, domicilis o centre de culte.
 
1.2 No es permeten cerimònies en tanatoris, parròquies o centres de culte. Es recomana posposar almenys un mes la cerimònia, per poder-la celebrar amb familiars i amics.
 
1.3 Els nostres assessors reduiran al màxim el contacte amb les famílies que han patit una defunció. Només es permetrà un màxim de dos familiars durant la tramitació i s’evitarà en tot moment el contacte físic. Sempre que sigui possible, s'instarà a REALITZAR LA TRAMITACIÓ VIA TELEFÒNICA.
 
1.4 No es realitzaran tramitacions a domicilis o residències.
 
1.5 Davant la demora o impossibilitat de conèixer si un cos és portador de Covid-19, NO es condicionarà cap difunt i tots els serveis seran amb fèretre tancat, no estant-ne permesa l'obertura.
 
1.6 No es permet realitzar incineracions als portadors de marcapassos, atès que no es pot realitzar la seva extracció.
 
1.7 Les cafeteries i floristeries dels tanatoris romandran tancades al públic.
 
1.8 S’incrementa la freqüència de neteja als diversos espais de les instal·lacions d’ÀLTIMA. 
 
 
 
2. ACTUACIÓ DAVANT D’UN SERVEI DE DEFUNCIÓ PER COVID-19
 
2.1 En les defuncions per Covid-19 no serà permesa la celebració de vetlla en una sala del tanatori ni tampoc ser present en el moment de la incineració o la inhumació. El personal d’ÀLTIMA recollirà la persona difunta directament de l’hospital/residència/domicili i l’introduirà dins el fèretre seleccionat per la família. El fèretre haurà de portar l’aïllant sanitari corresponent. 
 
2.2 La cerimònia es podrà realitzar a les instal·lacions d’ÀLTIMA després que els familiars hagin superat el període de quarantena d’almenys un mes, establert per les autoritats i complint, en tot moment, les mesures preventives adoptades. 
 
2.3 El fèretre serà conduït fins al crematori o cementiri per ser incinerat o inhumat, segons l’elecció escollida. Si fos el cas, l'urna de cendres es lliuraria a la família passat un mes de la defunció
 
2.4 No es permetrà l’obertura del fèretre en cap cas.
 

Aprofitem per recordar-vos que és imprescindible que prengueu totes les mesures d’higiene preventives que indiquen les autoritats sanitàries.

Tot el personal d’ÀLTIMA us volem agrair la vostra comprensió i col·laboració davant d’aquesta situació.

 

Àltima ofereix un servei d’ajuda al dol per totes les famílies amb defunció de Covid-19.

Les famílies que ho necessitin poden trucar al 900 533 264, número gratuït, on seran ateses per psicòlegs professionals amb experiència en ajuda al dol, que els ajudaran en tot el procés.

Poden trucar les vegades que ho necessitin i el servei és totalment gratuït

 

PROTOCOL PER A LES FAMILIES QUE VOLEN PRESENCIAR EL SERVEI D’INHUMACIÓ DURANT L’ESTAT D’ALARMA SANITARIA

 • Es permetrà l’assistència de com a màxim tres familiars i un ministre de culte de la confessió religiosa del difunt, en cas que la família en disposi.
 • Complint en tot moment les instruccions de mobilitat dictades per l'autoritat competent.
 • Ateses les darreres recomanacions de les autoritats, per tal de protegir la ciutadania en general i, en particular, els familiars dels difunts i els treballadors d’Àltima, així com per seguir garantint la prestació del servei amb la màxima seguretat, agrairem que totes les persones que accedeixin als nostres cementiris compleixin escrupolosament, les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries i vinguin proveïts de les corresponents mesures de seguretat i prevenció de les que n’hauran de fer ús durant l’estada en els nostres recintes.
 • No es permetrà l’obertura del fèretre en cap cas.
 • Finalment, sol·licitem que en tot moment del servei es respecti una zona de seguretat davant de la sepultura i distàncies d’entre 1 i 2 metres entre les persones, així com el temps necessari de la durada del servei.

 

PROTOCOL PER A LES FAMILIES QUE VOLEN PRESENCIAR EL SERVEI D’INCINERACIÓ DURANT L’ESTAT D’ALARMA SANITARIA

 

 • Es permetrà l’assistència de com a màxim tres familiars i d’un ministre de culte de la confessió religiosa del difunt, en cas que la família en disposi.
 • Complint en tot moment les instruccions de mobilitat dictades per l'autoritat competent.
 • Ateses les darreres recomanacions de les autoritats, per tal de protegir la ciutadania en general i, en particular, els familiars dels difunts i els treballadors d’Àltima, així com per seguir garantint la prestació del servei amb la màxima seguretat, agrairem que totes les persones que accedeixin als nostres cementiris compleixin escrupolosament, les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries i vinguin proveïts de les corresponents mesures de seguretat i prevenció de les que n’hauran de fer ús durant l’estada en els nostres recintes.
 • No es permetrà l’obertura del fèretre en cap cas.
 • No es permet realitzar incineracions als portadors de marcapassos, atès que no es pot realitzar la seva extracció. Caldrà procedir a la inhumació del difunt durant un període mínim de dos anys i, llavors, si es voluntat de la família, es podrà realitzar la exhumació de les restes, retirar el marcapassos i procedir a la incineració.
 • En el moment en el que estigui planificat el servei d’incineració, la família rebrà per part de l’assessor o per contacte telefònic el dia, hora i centre d’incineració, per poder presenciar-la. Es demana que les famílies arribin 15’ abans, ja que de no ser-hi presents els familiars a l’hora indicada, es procedirà a la incineració del difunt sense la seva presencia.
 • Atenent que les circumstàncies derivades de les restriccions actuals, un cop finalitzat l’estat d’alerta sanitària, des dels serveis funeraris es tornaran a posar en contacte amb els familiars per tal de programar la recollida de les cendres i organitzar, en cas que ho desitgin, una cerimònia de comiat a qualsevol dels tanatoris o cementiris de la xarxa d’Àltima.
 • Degut a les restriccions de l’estat d’alarma i al no estar recollida en el llistat d’activitats essencials, les inhumacions i destins finals de les cendres queden posposades a l’aixecament d’aquestes restriccions. Un cop finalitzat aquest període podran concertar el destí final de les seves cendres.

 

PRESSUPOST SERVEI FUNERARI BÀSIC

A més del document sobre mesures de contenció aplicades a la nostra organització, els informem dels serveis bàsics necessaris per a efectuar el procés funerari, les tarifes corresponents i l'import total d'aquests serveis.

Aquest pressupost compleix amb l'Ordre ministerial SDN/298/2020, de 29 de març.

 

PRESSUPOST ÁLTIMA 

Servei de fèretre gamma epsilon 532 462,69€
Personal organització i atenció al servei 205,64€
Tramitació inhumació/incineració 52,44€
Certificats de defunció, impresos diversos i inscripció en el registre 52,45€
Servei de condicionament i enferetrament 308,46€
No efectuar la vestidura 0,00€
Cotxe fúnebre 175,82€
Servei de recollida: personal, material i ambulància 258,08€
Ús dipòsit 156,28€
Base imposable 1.671,86€
IVA 351,09€
TOTAL 2.022,95€

 

Addicionalment, caldrà afegir-hi el cost de les despeses d'inhumació o d'incineració corresponents.

 

Despeses d'inhumació:

Es facturaran els serveis corresponents segons les taxes del cementiri de destinació.

 

Despeses d'incineració:

Atès el col·lapse que hi ha en aquests moments en els crematoris habituals, sobretot a Barcelona, l'Hospitalet, el Baix Llobregat i el Bages, sempre que no ens sigui possible conèixer quin serà el crematori de destinació a l'hora de confeccionar el pressupost del servei, hem decidit pressupostar i facturar sempre el mateix import, independentment del crematori utilitzat finalment per a la realització del servei. El preu facturat és inferior a les tarifes vigents dels crematoris amb capacitat per a realitzar aquest servei en un temps assumible.

 • Servei d'incineració amb urna: 661,16 € + IVA = 800 €

 


Tornar