Avís legal

ELYSIUS EUROPA, S.L, amb la seva marca comercial ÁLTIMA SERVEIS FUNERARIS (d'ara endavant, “ÁLTIMA”), compleix amb els requisits establerts a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016 ("RGPD") i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i dóna a conèixer les condicions generals d'ús d'aquesta web mitjançant el present Avís Legal:

IDENTIFICACIÓ DEL PROPIETARI DE LA PÁGINA WEB 

 • Denominació social: ELYSIUS EUROPA, S.L.
 • Denominació comercial: ÁLTIMA SERVEIS FUNERARIS
 • NIF: B-63230759 
 • Domicili social: C/ Saragossa, 6, CP 08830 Sant Boi de Llobregat
 • Dades registrals: Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35981, Folio 164, Full B273331, Secció General.

Si tens qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest Avís Legal, o si vols fer alguna suggeriment o recomanació, si us plau, dirigeix-te a: 

 • Tel.: 93.654.59.28 
 • Fax: 93.640.76.04
 • Email: info@altima-sfi.com

El propietari del present lloc web www.altima-sfi.com (d'ara endavant, “Web” o “Lloc Web”), manifesta que les següents societats formen part del mateix grup de societats als efectes previstos a l'article 42 del Codi de Comerç Espanyol, dins del nom comercial: «GRUP ÁLTIMA». En aquest sentit, cal indicar que el present document legal desplega plens efectes en totes les relacions jurídiques, qualsevol que sigui la seva naturalesa, mantingudes amb les societats del «GRUP ÁLTIMA» detallades a continuació:
 

ÁLTIMA SERVEIS FUNERARIS, S.L.

NIF: B58387721

Domicili social: Av. Gran Vía, nº 205 - L’Hospitalet de Llobregat (08908)

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 23586, Foli 46, Full B59114
Propietària de la marca ÁLTIMA.

L’HOSPITALET RONDA DE SERVEIS FUNERARIS, S.L.

NIF: B66397035.

Domicili social: Av. Ramón Frontera, nº 11 – L’Hospitalet de Llobregat (08901)

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44533, Foli 201, Full 459006.

GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, S.L.

NIF: B59357707.

Domicili social: C/ Saragossa, nº 6 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 08830.
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 28995, Foli 217, Full B-2609.

FUNERARIA VILANOVA, S.A.
NIF: A08839631.
Domicili social: C/ Vilanoveta, nº 12 – Vilanova i la Geltrú.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44533, Foli 201, Full 459006.

SF INTEGRALS GIRONA, S.L.

NIF: B65215774

Domicili social: C/ Saragossa, nº 6 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 08830.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 41571, Foli 192, Full B389242.

FUNERARIA JUANALS, S.A.U 

NIF: A17235003

Domicili social: Avd de Catalunya Nº150 – Sant Feliu de Guíxols (Girona) 17220.

Inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 770, Llibre 632, Secció 3ª, Foli 91, Full núm. 11.167

 

CODIS DE CONDUCTA I NORMATIVA APLICABLE

ÁLTIMA es troba obligada al codi deontològic indicat, i adherida al Codi de Bones Pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris, en l'àmbit de Catalunya, impulsat pel Síndic de Greuges i l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya.

Condicions generals d'ús d'aquesta web

L'accés a aquesta web és gratuït, llevat pel que fa al cost de la connexió a Internet que necessitis per accedir-hi. Qualsevol persona que accedeixi a la web tindrà la consideració de "Usuari". L'accés i utilització a qualsevol pàgina web titularitat de ÁLTIMA suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús, en la versió publicada per ÁLTIMA en el moment d'accedir a la web. Cal advertir que els llocs web de ÁLTIMA estan destinats a Usuaris majors d'edat.

L'ús de determinats serveis oferts a la web de ÁLTIMA pot estar regulat, a més, per condicions particulars previstes en cada cas, les quals es consideraran acceptades pel mer ús d'aquests serveis.

No pots utilitzar la web amb finalitats lesives de béns o interessos de ÁLTIMA o de tercers o que, de qualsevol altra manera, sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de ÚLTIMA o de tercers.

Com a Usuari de la web, assumes la responsabilitat de l'ús del mateix i et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ÚLTIMA pugui oferir i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per:

 1. Incurriren activitats il·lícites, ilegals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;

 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o les llibertats fonamentals;

 3. Provocar danys als sistemes físics i lògics de ÁLTIMA , dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans esmentats;

 4. Intentar accedir i, si escau, utilitzar les comptes de correu electrònic d'altres Usuaris i modificar o manipular els seus missatges. ÚLTIMA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

 5. Facilitar dades falses o inexactes, així com suplantar la identitat de tercers.

En qualsevol cas, ÚLTIMA no serà responsable de les opinions vertides pels Usuaris a través de les eines de participació. ÚLTIMA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís als Usuaris que incompleixin aquest Avís Legal.

ÚLTIMA podrà utilitzar tots els mitjans legals al seu abast per perseguir el incompliment d'aquest Avís Legal i qualsevol ús indegut de la seva web.

Condicions del registre – Espai Per al Record

Per a la utilització d'algunes prestacions o serveis de la web com a Administrador, és necessari registrar-se, creant un Accés Privat i seguint les instruccions d'aquest espai.

La creació d'aquest Accés Privat per a l'Administrador comporta la comunicació de dades personals i l'accés a la mateixa mitjançant un nom d'usuari i una contrasenya, la qual en el primer accés podrà modificar. Les claus d'accés són personals i intransferibles i l'Administrador es compromet a mantenir-les en secret i a protegir-les de l'ús de tercers no autoritzats. El Administrador es compromet a posar en coneixement de ÁLTIMA immediatament qualsevol sospita o ús no autoritzat del seu compte d'usuari o qualsevol violació de seguretat de la web.

No està permès l'ús de l'Accés Privat per part d'una altra persona no autoritzada pel propietari de la mateixa. ÁLTIMA no assumirà cap responsabilitat pels danys que puguin derivar-se del incompliment d'aquesta obligació. L'accés a aquest Espai Per al Record per part d'usuaris, diferents de l'Administrador, no requereix cap registre.

Exoneració de responsabilitat

Tots els Usuaris que accedeixen a aquest lloc web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir-hi accepten utilitzar-lo segons les lleis i usos de trànsit i hauran de respondre davant ÚLTIMA o altres empreses, per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d'un incompliment d'aquestes obligacions.

El contingut, informació i/o serveis continguts en aquesta web s'han de comprendre com a merament informatius. ÁLTIMA no garanteix ni respon de cap forma de la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud dels mateixos, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació. Tant l'accés als llocs web de ÁLTIMA com l'ús que es pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. ÁLTIMA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se de l'accés o ús d'aquesta informació.

ÁLTIMA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. No obstant això, ÁLTIMA no garanteix ni es fa responsable de:

 1. La continuïtat, manca d'utilitat o rendiment dels continguts i/o serveis de la web, així com l'absència d'errors, virus i/o altres components nocius en els mateixos o en el servidor que els subministra;

 2. La invulnerabilitat de la web i/o de les mesures de seguretat que s'adoptin en la mateixa;

 3. El danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ÁLTIMA estableix a la web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la web.

Si tinguessis coneixement de l'existència de qualsevol contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o a la moral o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o de qualsevol altre dret de tercers, hauràs de notificar-ho immediatament a ÁLTIMA , perquè pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

ÁLTIMA no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el supòsit que tot o part dels continguts de les pàgines de ÁLTIMA siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos.

 

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Els llocs web d'ÁLTIMA estan regits per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda als llocs web d'ÁLTIMA, entre d'altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, són d'ELYSIUS EUROPA, S.L. o les empreses del seu grup titulars o lícites llicenciadores, excepte aquells continguts que pertanyen a tercers als quals l'usuari pot accedir a través d'enllaços.

ÁLTIMA no atorga cap garantia sobre la legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines web d'ÁLTIMA en cas que la titularitat dels mateixos no correspongui ni a ÁLTIMA ni a les empreses del seu grup.

En cap cas, l'accés i ús a les pàgines web d'ÁLTIMA per part dels usuaris, es podrà considerar com una concessió de llicència d'ús o dret a cap actiu d'ÁLTIMA o els seus autors legítims, i no implicarà una cessió, transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a ÁLTIMA l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels continguts dels seus llocs web de qualsevol forma, i especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda a les pàgines web d'ÁLTIMA, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials inclosos en elles, per qualsevol fi i mitjà utilitzat, sense l'autorització expressa dels seus respectius titulars o l'autor legítim.

L'ús no autoritzat de la informació continguda a les pàgines web d'ÁLTIMA, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'ÁLTIMA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

ENLLAÇOS

En el cas que en el nostre web existeixin enllaços o hipervincles cap a altres pàgines web, ÁLTIMA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas, ÁLTIMA assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l'usuari, ni la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa o constitucionalitat de qualsevol material, servei o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'internet. Per tant, ÁLTIMA s'exclou de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena causats a l'usuari derivats de l'accés a aquests enllaços de tercers.

Igualment, l'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre ÁLTIMA i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableix, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis oferts allà.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I GALETES

ÁLTIMA, com a titular dels seus llocs web, informa els usuaris dels mateixos que és el responsable dels tractaments que es realitzin mitjançant els seus llocs web, llevat que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

ÁLTIMA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb l'establert al Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

D'acord amb la legislació aplicable esmentada, ÁLTIMA respecta la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons l'estat de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos als quals estan exposades, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, robatori, mal ús, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals dels usuaris dels llocs web d'ÁLTIMA, només s'obtindran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives pel que fa a l'àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals s'hagin recollit. Quan s'obtinguin dades personals a través dels llocs webs d'ÁLTIMA, se'n informarà prèviament a l'usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal. En cas contrari, serà l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a ÁLTIMA com a titular del portal o a tercers amb motiu de la utilització del mateix.

Per ampliar la informació sobre la política de protecció de dades i drets, consulta la Política de Privacitat.

En ocasions, ÁLTIMA podrà utilitzar galetes per al correcte funcionament d'aquest web. Pots consultar com utilitzem les galetes a través de la nostra Política de Galetes.

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

A través del present web és possible adquirir productes florals. Podeu obtenir informació sobre les Condicions Generals que s'apliquen a la compra d'aquests productes a la següent secció: "Termes i Condicions de la Compra"

DISPOSICIONS FINALS

 • L'Avís Legal podrà modificar-se en qualsevol moment, publicant-ne el contingut. Per tant, aquest estarà vigent fins que sigui modificat per un altre Avís Legal degudament publicat.

 • Si algun punt d'aquest Avís Legal és considerat nul o inaplicable, no afectarà la resta d'apartats de l'Avís Legal.

 • En cas que ÁLTIMA no exerceixi cap dret o disposició continguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia al mateix, llevat que ho reconegui expressament i per escrit.

 • Els usuaris i ÁLTIMA es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui ser aplicable, sempre que la legislació aplicable ho permeti. Aquest Avís Legal s'interpretarà en base a la legislació espanyola.

 • Tota la informació que es rebi a les pàgines web d'ÁLTIMA es considerarà cedida a ELYSIUS EUROPA, S.L. a títol gratuït.

 • A efectes de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l'apartat de contacte del web http://www.altima-sfi.com.

Aquest Avís Legal ha estat revisat i publicat a data 18/01/22.