Sistema Intern d'informació

Sistema Intern d'Informació -  Canal de Denúncies

GRUP VFV, S.L. i totes les societats que conformen el Grup ÀLTIMA (d'ara endavant, totes elles referenciades conjuntament com ÀLTIMA) disposa d'un Sistema Intern d'Informació que permet denunciar en el context laboral o professional de ÀLTIMA, sota la protecció de la Llei 2/2023, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu

Podran utilitzar aquest canal les següents persones:

  • Els treballadors i accionistes.
  • Els autònoms
  • Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
  • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.

 

Per a la utilització de la plataforma accedeixi al següent enllaç:

Informació a comunicar

 

Té a la seva disposició en aquest link, la Política del Sistema d'Informació Intern on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

La plataforma no és un servei d'emergència.

En el cas que es vulgui realitzar una reclamació comercial, aquesta plataforma no és el canal oficial per a presentar reclamacions. Per a tal fi, ÀLTIMA disposa d'un servei d'Atenció al Client on es podran presentar les reclamacions o sol·licitar informació.