Es pot escollir tanatori?

En tot moment, tens la llibertat d'escollir el tanatori que desitgis, ja sigui per proximitat o per qualsevol altra necessitat. 

Quan comença el velatori?

En circumstàncies normals, els terminis de recollida, acondicionament i trasllat del difunt es demoren unes 8 hores des del moment de la tramitació del servei.

Disposeu de servei de càtering?

Posem a la vostra disposició un servei de catering que es pot contractar en qualsevol moment. 

Puc rebutjar l'entrada d'algun familiar o conegut a la sala?

Un tanatori és una instal·lació d'ús públic. Aquest tipus de decisions recauen directamente sobre la familia que ha tramitat la defunció.

Quins instruments interpretaran les peces musicals?

A nivell general, intentem que sigui la familia la que decideixi la composició musical. No obstant, des d'Àltima recomanem una composició formada per piano, corda i una veu, amb l'objectiu d'oferir un acte emotiu i proper.

Quin és el termini de recollida del difunt?

Per a procedir a recollir al difunt és imprescindible que el "Certificat mèdic de defunció" estigui degudament emplenat i signat. A més, la familia ens ha d'autoritzar i ha hagut de tramitar el servei funerari prèviament. 

En un servei de beneficiència, tinc dret a sala i cerimònia?

Els serveis de beneficiència són serveis dissenyats per a famílies sense recursos que ho demanen a l'asistència social del ajuntament corresponent. Aquest servei contempla els serveis bàsics que van des de la recollida del difunt, fins al trasllat al cementiri. Com a acte de cortesia, des d'Àltima es facilitarà un espai per a poder dur a terme un comiat.

En quin termini es realitza un trasllat nacional?

Els trasllats de difunts han de ser autoritzats per l'autoritat sanitària competent. Aquesta autorització es realitza en un termini superior a 24h. En alguns casos, aquest termini es pot allargar. 

Quin és el termin per a un trasllat al pais d'origen?

El termini estimat per a un trasllat al pais d'origen és de 8 a 10 dies, ja que cal tenir en compte tots els procesos de tramitació de repatriació amb les diferents administracions i consulats. En alguns països aquesta stiuació podria demorar-se més de 10 dies.

Puc portar el fèretre a coll fins al cementiri?

El trasllat a les espatlles del fèretre es pot fer des del cotxe fúnebre fins a peu de nínxol o crematori, sempre que s'informi prèviament al centre del desig de fer aquesta acció.

Quant de temps passa des que es fa l'autòpsia al difunt a l'institut anatòmic-forense fins que el servei funerari el recull?

Un cop finalitzada l'autòpsia i el servei funerari està tramitat, és el jutge d'instrucció qui autoritza la retirada i la inhumació/incineració del difunt. Aquest procés depèn exclusivament del jutjat sense poder determinar un termini concret de temps.

Quan el difunt va al dipòsit judicial. On són les seves pertinences?

Habitualment, les pertinences del difunt quedaran custodiades pel jutjat que instrueixi el cas o la policia judicial.

Puc saber la causa de la mort d'una defunció judicial?

La causa de la defunció en un cas judicial és el resultat de l'autòpsia practicada. Aquest és un document propi del jutjat i serà ell mateix el que, seguint els procediments legals oportuns, lliurarà el resultat.

Es pot recuperar una peça dental d'or (o pròtesi) que porti el difunt?

 

Tant les pròtesis com les peces dentals no són recuperables ja que requereixen una intervenció quirúrgica per ser extretes.

Puc portar un fèretre no subministrat per Àltima?

No. El reglament de la Policia Mortuòria Sanitària estableix clarament quines condicions ha de complir un fèretre per poder fer el transport d'un difunt. Els fèretres de què disposem a Àltima compleixen amb aquesta reglamentació i amb la reglamentació supletòria que regeix com han de ser els fèretres aptes per a la incineració.

On romandrà el difunt si no presencio la introducció del mateix al crematori?

Un cop finalitza la vetlla, traslladem al difunt fins a les nostres instal·lacions refrigerades, on romandrà fins al moment de la incineració.

Puc posar les cendres en un recipient aportat per mi?

Els crematoris així com els cementiris es regeixen, majoritàriament, per ordenances municipals que estipulen el tipus d'urna a utilitzar i si pot ser aportada per la família o per contra, ha de ser adquirit al mateix centre.

Està prohibit llençar les cendres al mar? i escampar-les?

Dipositar les cendres al mar es tracta d'una activitat regulada que té establert a quines zones marítimes es poden escampar cendres, així com els operadors autoritzats per a aquesta activitat. A més, el fet de fer aquesta acció sense l'autorització pertinent pot comportar sancions econòmiques greus.

A Áltima comptem amb un servei 100% reglat per oferir a les famílies la possibilitat d'escampar les cendres al mar, comptant a més amb urnes biodegradables, respectuoses amb el medi ambient.

Quin termini màxim hi ha per a la recollida de cendres?

Les cendres es poden recollir en un termini màxim d'1 mes.

És més barat enterrar o incinerar?

El cost vindrà determinat per tenir en concessió o no d'una sepultura en un cementiri en què es vulgui inhumar. En cas que no sigui titular d'una sepultura, en general, resulta més econòmic incinerar que adquirir una nova sepultura.

Quan puc enterrar el meu familiar difunt?

En general, s'ha d'inhumar o incinerar en un termini no inferior a 24 hi no superior a 96 h, depenent de la pràctica sanitària realitzada i conservació del difunt.

Puc anar fins al cementiri al cotxe fúnebre?

No. Els cotxes fúnebres són vehicles d'ús laboral, per la qual cosa només poden ser utilitzats per personal de l'empresa. A Áltima, posem a disposició de la familia vehicles d'acompanyament que acompanyen el cotxe fúnebre fins al cementiri.

Per què es queden el títol de nínxol? Quan i on m'ho tornen?

El títol de nínxol és el document que acredita la possessió de la sepultura, i és imprescindible la presentació del mateix per poder obrir i realitzar els treballs oportuns. Així mateix, a nivell general, la devolució del títol la realitzarà el mateix cementiri o l'ajuntament de la localitat una vegada s'hagi fet la inscripció del nou difunt al títol de sepultura. Aquest termini vindrà determinat pels tràmits de cada localitat.

Puc comprar una sepultura sense tenir una defunció?

Això dependrà de les ordenances municipals que estipulen quan i com es pot adquirir una sepultura a cada cementiri.