Com puc aconseguir certificat de defunció?

El “certificat mèdic de defunció” és un document que signa el metge, indicant les causes de la mort, així com la data i hora del mateix. Aquest document només té la funció de certificar davant del registre civil la defunció. La funerària ho lliura al registre civil de la localitat de defunció per dur a terme la pertinent inscripció. A partir d'aquell moment és el registre civil que expedeix el “Certificat literal de defunció” que és el document que té validesa per poder fer qualsevol gestió.

Quan es posarà en contacte amb nosaltres la gestoria?

En un termini no superior a 7 dies, la gestoria es posarà en contacte amb la família. La totalitat de la documentació es rebrà en 5 setmanes.

Quins tràmits legals he de fer, un cop ja s'ha tramitat amb la funerària?

En el moment de la defunció, s'ha de donar de baixa el difunt davant del registre civil i la seguretat social. En un termini no superior a 3 mesos s'han de tramitar les pensions de supervivència respectives, cursar les baixes pròpies de cadascun (bancs, subministraments, etc…), així mateix s'ha d'aconseguir el certificat d'últimes voluntats per poder acceptar l'herència. Tots aquests tràmits estan inclosos al servei de gestoria que s'ofereix a la contractació del servei.

On podem fer un canvi de titularitat de nínxol?

És el mateix cementiri, a les oficines habilitades per a això, el que s'encarrega de fer totes les gestions relacionades amb la sepultura (canvis de nom, renúncia, etc..)

Què inclou el servei de gestoria?

El servei de gestoria s'ocupa de l'obtenció dels documents següents:

  • Partida literal de defunció.
  • Document oficial que acredita la mort de la persona.
  • Certificat d'Últimes Voluntats.
  • Document que acrediten si el difunt va atorgar testament i davant quin notari,
  • Certificat de Cobertura d'Assegurança de Vida/Accidents.
  • Sol·licitud de Prestacions de Supervivència (només prestacions contributives): Viduïtat / Orfandat.
  • Sol·licitud auxili per defunció.
  • Confirmació Baixa prestació de la seguretat social.
  • Pressupost de costos fiscals i administratius.
  • Orientació jurídica.

Sota pressupost: Acceptació de l'herència, Liquidació d'impost de successions i plusvàlues municipals, Inscripció als registres de la propietat, Canvi de nom vehicles davant la DGT, Tramitació cobrament assegurances de vida Mediació successòria, reclamació drets legitimaris, etc.