Declaración de voluntades anticipadas
Blog

Què és la declaració de voluntats vitals anticipades?

23 novembre 2023
Compartir

Què són les voluntats anticipades? La declaració de voluntats anticipades és un document legal que permet a les persones expressar els seus desitjos sobre tractaments mèdics en situacions d’incapacitat. S’hi detallen preferències com la negació de procediments invasius o l’elecció de cures pal·liatives per a assegurar el respecte a l’autonomia i la dignitat del pacient. Com funciona aquest document? Com es fa? A Àltima et proporcionem una guia completa sobre la utilitat que té i el procediment que cal fer perquè puguis formalitzar els teus desitjos arribat el cas.

Tipus de voluntats anticipades

Hi ha dos tipus principals de voluntats vitals anticipades: el testament vital i els poders legals per a assumptes mèdics.

Testament vital

El testament vital és un document de voluntats anticipades que recull les instruccions o preferències d’una persona sobre tractaments mèdics en cas de perdre la capacitat de decidir. Fonamentalment, fa referència a cures pal·liatives terminals.

Poders legals per a assumptes mèdics

Un poder legal per a assumptes mèdics deixa constància al Registre de Voluntats Anticipades de les persones a qui s’autoritza a prendre decisions en nom del pacient en cas d’incapacitat temporal o permanent. La finalitat és que aquesta persona autoritzada pugui prendre decisions relatives a assistència sanitària quan el pacient no pugui fer-ho per si mateix.

A què comprometen aquests documents? Els professionals sanitaris estan obligats a proporcionar informació als pacients sobre les voluntats anticipades, així com a consultar en la història clínica i als familiars i representants quins són els teus desitjos pel que fa a tractaments mèdics en cas d’incapacitat.

Com es fa el document de declaració de voluntats anticipades

La declaració de voluntats anticipades es pot fer davant notari o en un document privat, que es pot gravar en vídeo, encara que el format més habitual és per escrit. La creació d’aquest document és fonamental per a garantir que les preferències mèdiques es respecten en situacions d’incapacitat. De fet, perquè es consideri vàlid, ha de constar per escrit al Registre de Voluntats Vitals Anticipades. Com es redacta, pas a pas, perquè tingui validesa en aquest registre?

1. Encapçalament i dades personals

Escriu un encapçalament clar que identifiqui el document perquè se sàpiga que aquest recull la teva declaració de voluntats anticipades. A continuació, afegeix-hi les dades personals completes, incloent-hi el nom, la data de naixement, el DNI, l’adreça i el número de telèfon. Assegura’t que la informació és precisa i actualitzada.

2. Declaració de voluntats anticipades

En aquest apartat, expressa clarament la teva voluntat pel que fa als tractaments mèdics que vols rebre o no en el futur en cas d’incapacitat. Detalla les teves preferències mèdiques, com ara la negació a la reanimació cardiopulmonar en situacions específiques o l’elecció de cures pal·liatives en comptes de tractaments agressius. És fonamental que els teus desitjos siguin tan específics i clars com sigui possible per a evitar malentesos o interpretacions errònies.

3. Nomenar un representant

Si decideixes nomenar un representant legal d’atenció mèdica, indica’n el nom complet i les dades de contacte. Assegura’t que la persona designada està disposada a assumir aquesta responsabilitat i que comprèn les teves preferències mèdiques. Aquesta persona actuarà en nom teu si no pots prendre decisions mèdiques per tu mateix; per tant, ha de ser algú en qui confiïs plenament.

4. Instruccions mèdiques i desig de donació d’òrgans i teixits

Indica unes instruccions mèdiques específiques. Per exemple, pots expressar el desig de rebre o rebutjar alguns tractaments, com ara cirurgies, ventilació mecànica, trasplantaments d’òrgans o diàlisis. A més, si vols ser donant d’òrgans o teixits, especifica les teves preferències i assegura’t que el teu representant i família estan al corrent d’aquesta decisió.

5. Consideracions religioses

Si les teves preferències mèdiques estan influïdes per creences religioses, és important esmentar-ho en la declaració de voluntats anticipades. Deixa constància explícitament de com vols que s’apliquin les teves conviccions religioses en relació amb l’atenció mèdica i els tractaments. Això ajudarà a garantir que les teves creences es respectin en cas que no puguis comunicar-te.

6. Signatura i testimonis

Finalment, signa i posa data al document de voluntats anticipades en presència de testimonis (que no calen si el registres davant notari).

Els testimonis han de ser majors d’edat i almenys un d’ells no pot tenir relació de parentiu (fins al segon grau de consanguinitat) ni estar vinculat per relació patrimonial amb tu.

Recorda que qualsevol persona major d’edat i en plenes capacitats pot fer la declaració de voluntats anticipades. I, perquè aquest document tingui validesa, has de deixar-ne constància en el sistema sanitari, cosa que ocorre quan la declaració s’inscriu en el Registre de Voluntats Vitals Anticipades de la teva comunitat autònoma. D’aquesta manera, arribat el cas, els professionals sanitaris tindran accés a aquest document per poder respectar la teva autonomia i dignitat com a pacient, i ho faran de manera totalment confidencial i segura.

En cas de rebre assistència sanitària privada, és convenient que lliuris una còpia d’aquest document al centre mèdic on reps atenció habitualment perquè el puguin incorporar a la teva història clínica.

També és important que sàpigues que pots revocar aquest document en el moment que vulguis i modificar o anul·lar l’escrit en el document. Això sí, hauràs de sol·licitar una cita al Registre de Voluntats Vitals Anticipades i, amb el DNI, fer el tràmit corresponent. El nou document substitueix l’anterior; per tant, en cas d’incapacitat, sempre es tindrà en compte el document més recent registrat.