Cuántos días pertenecen por fallecimiento
Blog

Quants dies corresponen per defunció?

22 novembre 2023
Compartir

Quants dies corresponen per defunció?

Quants dies de permís per defunció d’un familiar et corresponen? És una pregunta que es fan moltes persones quan mor una persona estimada perquè, per raons laborals, seria difícil que poguessin acompanyar els familiars en aquests moments de dol si no tinguessin aquest dret, que recull la legislació espanyola en l’Estatut dels Treballadors.

Però en aquest sentit hi ha dubtes, com ara a qui corresponen i com aquests dies de permís per la mort d’un familiar. Per això, a Àltima tractem de resoldre totes aquestes qüestions si et trobes en aquesta situació.

Per començar, cal assenyalar que els dies de permís per defunció s’atorguen al treballador quan el difunt és un familiar directe.

Què es considera familiar directe?

Els dies de permís per defunció de familiar corresponen al treballador quan el difunt ocupa fins al segon grau de consanguinitat o afinitat; és a dir, familiars directes o polítics.

Això significa que la possibilitat de sol·licitar aquest permís per defunció està limitada al grau de parentiu respecte de la persona morta. De quina manera?

  • Familiars de primer grau. Es consideren com a tals els pares, fills, cònjuges, les parelles de fet o els sogres.

  • Familiars de segon grau. Es refereix a germans, avis, nets i cunyats.

Això exclou oncles i cosins, perquè aquests pertanyen al tercer i quart graus de consanguinitat, respectivament.

I també cal assenyalar que el nombre de dies de permís per defunció d’un familiar directe són els mateixos, independentment del grau de parentiu. És a dir, et corresponen els dies que estableix la llei tant si aquesta persona estimada és el teu pare com si és el teu cunyat.

Els dies de permís per defunció són naturals o feiners?

L’Estatut dels Treballadors estableix, de manera general, que “la persona treballadora, amb avís i justificació previs, pot absentar-se de la feina amb dret a remuneració” quan mor un familiar directe. I quants dies de permís per defunció d’un familiar corresponen a la persona treballadora?

  • Dos dies si no cal desplaçar-se de ciutat.

  • Quatre dies si ha de fer necessàriament un desplaçament a una altra ciutat.

Aquestes condicions poden millorar si el professional té un conveni col·lectiu que reculli així aquest dret.

Aquest permís, a més, és remunerat i no consumeix dies de vacances.

Però són dies naturals o feiners? La legislació marca que els dies de permís per defunció d’un familiar comencen a comptar des del primer dia feiner posterior a la defunció de la persona estimada, amb independència que això succeeixi en període laboral o festiu.

Tanmateix, hi ha una excepció que hem de tenir en compte: si els dies festius interrompen una setmana laboral regular, no s’aplica aquest requisit. Per tant, si el permís comença un dilluns i el dimarts és festiu, aquest dimarts compta com a dia de permís gaudit i el treballador tindrà l’obligació de reincorporar-se al lloc de treball el dimecres.

Com se sol·licita un dia de permís per defunció

Quan mor una persona estimada, per disposar dels dies de permís per defunció cal sol·licitar a l’empresa aquestes jornades lliures per poder assistir al funeral.

Per fer aquest tràmit, el més aconsellable és notificar-ho a l’empresa per escrit, per deixar constància de la petició a la direcció de l’empresa. Pots fer-ho per correu electrònic o enviant un fax perquè en quedi constància i així puguis justificar l’absència al lloc de treball el pròxim dia feiner. Per això, també és important que ho notifiquis com més aviat millor.

Hauràs d’exposar la situació i avisar que no aniràs a treballar durant els dies de permís per defunció d’un familiar que et corresponen legalment.

No cal fer més tràmits per a absentar-te del lloc de treball perquè l’empresa no pot negar-se en cap cas a concedir-te aquests dies de permís per defunció d’un familiar, ja que hi tens dret. Però sí que et pot exigir un justificant posterior, i això implica que has d’obtenir diferents documents.

Quins documents s’han de presentar per acollir-se als dies de permís per defunció?

Si has de justificar l’absència al lloc de treball després dels dies de permís per defunció d’un familiar, és important que puguis demostrar dues coses:

  • La defunció de la persona estimada.

  • El teu grau de consanguinitat amb la persona que ha mort.

En primer lloc, has de sol·licitar el certificat de defunció de la persona estimada, que servirà com a justificant a l’empresa.

Per a obtenir aquest document, pots sol·licitar-lo al tanatori o a la companyia funerària corresponent sense cap problema. De fet, la majoria d’aquestes companyies estan preparades per prestar el servei d’una manera immediata a tots els familiars que han de justificar l’absència al lloc de treball.

Encara que no és freqüent, pot ser que l’empresa també vulgui verificar quin és el teu grau de consanguinitat o afinitat respecte de la persona morta per saber si realment et corresponen els dies per la defunció d’un familiar directe. En aquest cas, potser n’hi hauria prou d’aportar el llibre de família.

Com a anotació, hi ha convenis col·lectius o convenis d’empresa en els quals s’estableix la possibilitat de negociar quan i com es pot disposar d’aquests dies de permís per defunció d’un familiar. Hi ha casos en els quals es permet fins i tot fraccionar aquestes jornades, però mai amb la finalitat d’anul·lar o impedir el permís a la persona treballadora, perquè, com ja hem vist, l’empresa no pot negar aquest dret. Però a Àltima et recomanem que, en qualsevol cas, sol·licitis el certificat de defunció corresponent per si te’l demanen. Nosaltres et facilitem aquest tràmit en la mesura que sigui possible.